Δράσεις

Οι δράσεις του έργου είναι οι ακόλουθες:

A. Αποτίμηση των συνεπειών στον τύπο οικοτόπου «(Υπο-) Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα»

B. Επίδειξη μιας δομημένης προσέγγισης για την αποκατάσταση δασών μαύρης πεύκης

Γ. Εφαρμογή των μέτρων αποκατάστασης

Δ. Παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποκατάστασης

Ε. Δράσεις πληροφόρησης και ενημέρωσης

 

A. Αποτίμηση των συνεπειών της πυρκαγιάς του 2007 στον τύπο οικοτόπου «(Υπο-) Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα»

Η αποτίμηση των συνεπειών της πυρκαγιάς στον τύπο οικοτόπου προτεραιότητας «(Υπο-) Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα» στην περιοχή του Πάρνωνα βασίζεται σε λεπτομερή αποτύπωση και χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων και σε αξιολόγηση της επιπτώσεων της πυρκαγιάς με τη χρήση της τηλεπισκόπησης, γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και εργασίας πεδίου. Δείτε τα αποτελέσματα της δράσης

2ετή φυτά μαύρης πεύκης

 

Κορυφή της σελίδας

B. Επίδειξη μιας δομημένης προσέγγισης για την αποκατάσταση δασών μαύρης πεύκης

Η δράση αυτή αφορά στην ανάπτυξη και επίδειξη μιας δομημένης προσέγγισης για την αποκατάσταση δασών μαύρης πεύκης η οποία θα συμβάλλει στον καθορισμό προτεραιοτήτων για την αποκατάσταση των εκτάσεων που έχουν πληγεί. Κεντρικό στοιχείο της είναι η περιγραφή μιας βήμα προς βήμα διαδικασίας ιεράρχησης και επιλογής των καταλληλότερων εκτάσεων προς αποκατάσταση. Η ιεράρχηση και η επιλογή επιτυγχάνεται μέσω εφαρμογής κριτηρίων αποκλεισμού (π.χ. περιοχές με δυνατότητες φυσικής αναγέννησης), κριτηρίων καταλληλότητας από πλευράς αβιοτικών παραμέτρων (π.χ. βάθος εδάφους, κλίση κ.ά.) καθώς και τεχνικών κριτηρίων (π.χ. προσβασιμότητα). Στον Πάρνωνα θα γίνει η επίδειξη εφαρμογής της μέσω της διατύπωσης προτάσεων για την αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων.

Τεχνητή αποκατάσταση μαύρης πεύκης

Οι προτάσεις αυτές θα οδηγήσουν στην εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, μιας τεχνικής μελέτης αποκατάστασης από το Δασαρχείο Σπάρτης η  οποία θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία για την ομαλή και έγκαιρη υλοποίηση των εργασιών αποκατάστασης σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία. Δείτε τα αποτελέσματα της δράσης

Κορυφή της σελίδας

Γ. Εφαρμογή των μέτρων αποκατάστασης

Η δράση αυτή αφορά την αποκατάσταση 290 ha δασών μαύρης πεύκης από το Δασαρχείο Σπάρτης (Περιφέρεια Πελοποννήσου). Θα υλοποιηθεί σε εφαρμογή της τεχνικής μελέτης αποκατάστασης μέσω εργολαβίας που θα ανατεθεί και θα επιβλέπεται από το Δασαρχείο Σπάρτης σύμφωνα με την κοινοτική και ελληνική νομοθεσία. Δείτε τα αποτελέσματα της δράσης.

Κορυφή της σελίδας

Δ. Παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποκατάστασης

Κρίσιμο στοιχείο κάθε έργου αποκατάστασης, ιδιαίτερα όταν αφορά τύπους οικοτόπων και περιοχές του Δικτύου NATURA 2000, είναι η εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της αποκατάστασης. Στην περιοχή του Πάρνωνα θα εγκατασταθούν μόνιμες επιφάνειες από τις οποίες θα συλλέγονται τακτικά δεδομένα.

Επιφάνεια παρακολούθησης τεχνητής αποκατάστασης

Το πρόγραμμα παρακολούθησης αποσκοπεί στην αξιολόγηση της προόδου της φυσικής αναγέννησης και της αποτελεσματικότητας του σχεδιασμού και της επιτυχίας της τεχνητής αποκατάστασης. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών εγκαταστάθηκαν 13 επιφάνειες για την παρακολούθηση της φυσικής αναγέννησης και 20 επιφάνειες παρακολούθησης της τεχνητής αποκατάστασης (δείτε τον χάρτη με τις θέσεις των επιφανειών παρακολούθησης). Οι επιφάνειες παρακολούθησης της φυσικής αποκατάστασης έχουν ήδη σημανθεί μόνιμα στο έδαφος ενώ αυτές για την παρακολούθηση της τεχνητής αποκατάστασης θα σημανθούν μόνιμα παράλληλα με την εξέλιξη των εργασιών αποκατάστασης (Δράση C1). Δείτε τα αποτελέσματα της δράσης.

Κορυφή της σελίδας

Ε. Δράσεις πληροφόρησης και ενημέρωσης

Σκοπός των δράσεων πληροφόρησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου (π.χ. ιστοσελίδα, συμμετοχή σε συνέδρια, εκλαϊκευμένη έκδοση) είναι η προώθηση της προσέγγισης και των δράσεων αποκατάστασης που εφαρμόζονται στο παρόν έργο. Ιδιαίτερα επισημαίνονται η διοργάνωση συνεδρίου για την αποκατάσταση των δασών, η έκδοση οδηγιών εφαρμογής της δομημένης προσέγγισης για την αποκατάσταση δασών μαύρης πεύκης και η διακίνησή τους στις αρχές που έχουν αρμοδιότητα σε θέματα αποκατάστασης δασών. Δείτε τα αποτελέσματα της δράσης.

Κορυφή της σελίδας

Τελευταία ενημέρωση 03/06/2013